منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
محورها و وظایف EDO

 محور هاي کلي وظايف  EDO

هدايت و حمايت علمي و فني در زمينه هاي :

 

الف- برنامه هاي آموزشي:

- انجام نياز سنجي اعضاي هيئت علمي و جذب نظرات آنها

- نظارت بر تدوين طرح درس (Lesson Plan)

 

 ب- ارزشيابي :

- ارزشيابي دروني گروه ها و بررسي وضع موجود

- بهبود ساختار و روش ارزشيابي دانشجو

- ارزشيابي اعضاي هيئت علمي

- ارزشيابي برنامه و ارائه بازخورد

 

ج- آموزش اعضاي هيئت علمي در زمينه هاي مختلف آموزش:

- برنامه ريزي و اجراي کارگاه هاي آموزشي با هماهنگي دانشگاه EDC

- تدارک برنامه هاي سخنراني براي اعضاء هيات علمي و دانشجويان

- اطلاع رساني و تهيه منابع آموزشي جديد مورد نياز اعضاي هيئت علمي

 

 د- پژوهش در آموزش:

- مشارکت در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه آموزش

- مشارکت در تعيين عناوين پژوهش در آموزش

 

و- برقراري ارتباط مستمر با دانشجويان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزشي و شرکت دادن آنها در فعاليت هاي واحد

 


 

 

دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: