منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
شرح وظایف

وظايف شوراي آموزشي :

1- برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاون آموزشي دانشگاه ابلاغ مي گردد

2- تدوين سياست هاي آموزشي دانشكده با توجه به خط مشي  آموزشي دانشگاه

3- بررسي و تدوين طرح هاي آموزشي دانشكده و ارجاع آنها به شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

4- بررسي و تدوين طرح هاي ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي دانشكده و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي دانشگاه

5- هماهنگي ميان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترك

6- اتخاذ تصميمات اجرايي در جهت هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده

7- بررسي و تعيين نياز دانشكده به عضويت هيات علمي جديد و پيشنهاد آن به شوراي آموزشی دانشگاه به منظور تكميل اعضاي هيئت علمي هر گروه

8- پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذيرش و پيشنهاد آن به معاونت آموزشي

9- بررسي و اظهار نظر در مواردي كه ریاست و معاونت محترم آموزشی  دانشکده به شورا ارجاع مي دهد .

10 - بررسي تقاضاهاي مرخصي مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه

11- بررسی درخواست های آموزشی دانشجویان و ارجاع به کمیته منتخب دانشگاه

12- بررسی درخواست های کارشناسان گروه های آموزشی

دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: